Διαδικασίες κατασκευής και τεχνικές επίπλων

Περιγραφή

Δεύτερος πυλώνας του έργου ARTURE:

Αυτός ο πυλώνας θα επιτρέψει στους μαθητές να δημιουργήσουν σύνολα δεξιοτήτων και βάση γνώσεων που θα δώσουν την ευκαιρία για πλήρη κατανόηση της παραγωγικής διαδικασίας. Στην πραγματικότητα, οι ΜΜΕ δεν θα έχουν πάντα την πλήρη φιλοσοφία των μηχανημάτων ή των διαδικασιών βιομηχανικής κατασκευής. Είναι επομένως σημαντικό οι μαθητές να εκτιμούν τις τελευταίες εξελίξεις που είναι διαθέσιμες σε αυτούς μέσω της ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες. Οι απόφοιτοι που βρίσκουν απασχόληση θα ενθαρρυνθούν να ολοκληρώσουν τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη για να διατηρήσουν τις τελευταίες γνώσεις των δυνατοτήτων κατασκευής, οι οποίες θα συμβάλουν στο στόχο του έργου να δημιουργήσει προϊόντα που είναι αισθητικά ευχάριστα και δεν περιορίζονται από την αρχαϊκή «ξεπερασμένη» γνώση.

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί να προετοιμάσει τους μαθητές για την πλήρη διαδικασία κατασκευής θεωρώντας τον εννοιολογικό σχεδιασμό για την κατασκευή προϊόντων πλήρους κλίμακας (έπιπλα). Θα μάθετε θέματα όπως:

• Ερευνα και ανάπτυξη
• Στρατηγική προϊόντων
• Η έννοια του προϊόντος
• Σχεδιαστικά εργαλεία
• Υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επίπλων
• Διαδικασίες κατασκευής και μηχανήματα
• Έλεγχος ποιότητας, ασφάλεια και ακρίβεια